Potřebujete poradit?

Zavolejte nám: +420 775 757 754

Ekonomická analýza investice do tepelného čerpadla

Vyhodnocení efektivnosti investic je obecně (nejen pro podniky) mimořádně důležité. Návrhy a realizace projektu pro tepelná čerpadla obsahují již v samém počátku ekonomicko-technickou analýzu možnosti instalace tepelného čerpadla Informace od zákazníka jsou zpracovány odborníky ze společnosti AC Heating a slouží jako podklad pro další komunikaci a doporučení pro další postup.

Ekonomickým subjektem se rozumí celé spektrum klientů, od koncových zákazníků až po producenty tepla. Závěry slouží jako podklad a doporučení pro další postup neboť vzhledem k pořizovací ceně zařízení a jeho předpokládané době používání (15–20 let) považujeme tento krok za investici, nikoli jen nákup.

Jak na hodnocení investice?

Problematika hodnocení efektivnosti investic je obecně (nejen pro podniky) mimořádně důležitá. Investice tvoří jeden ze spojujícíh ukazatelů mezi přítomností a budoucností finanční stability. Investiční rozhodování je proto jednou z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších záležitostí, kterými se musí vlastník nemovitosti zabývat. V tržní ekonomice je hlavním a základním kritériem úspěšnosti ekonomická efektivnost. Tato skutečnost se netýká pouze podnikatelského prostředí, ale také soukromých osob toužících po vlastním bydlení. Jedině správná rozhodnutí umožní zachovat stabilní ekonomické podmínky – nevyčerpávající rodinný rozpočet, resp. zdravý vývoj a dynamický růst firmy v konkurenčním prostředí.

009991o1

Obr. 1: Vizualizace RD (Zdroj: Thermo plus – projektový ateliér)

Cílem investičního rozhodování je souhrnná analýza všechny ekonomických efektů, které by konkrétní investice vyvolala, a posoudit jejich celkový přínos pro klidné spaní hypotékou zatížené domácnosti resp. pro podnik. Teprve na základě těchto informací lze s určitostí rozhodnout o případné realizaci investice.

Co se výroby tepla týče, je investiční rozhodování ovlivněno řadou velmi obtížně identifikovatelných parametrů. Mezi hlavní se řadí ceny vstupů. Situaci v energetice je nutno hodnotit komplexně, v dlouhodobém horizontu (ovlivněno rovněž politickou situací ve světě).

U správné odpovědi na otázku, zda máme potenciální investice realizovat, musíme nejdříve vyhodnotit, jak efektivně daná investice přispěje ke snížení budoucích výdajů u koncových zákazníků. Přestože podniky v tržním prostředí mohou krátkodobě sledovat různé strategické cíle, v dlouhodobém horizontu je pro většinu podniků jediným hlavním cílem maximalizace tržní hodnoty firmy. Příspěvek investičního projektu k maximalizaci tržní hodnoty nejlépe vyjadřují finanční kritéria hodnocení efektivnosti investic.

V moderní teorii podnikových financí jsou jednotlivá finanční kritéria vyjádřena různými metodami pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Cílem metod je pomocí matematického aparátu kvantifikovat ekonomický efekt, který investiční projekt podniku přináší, a na základě zjištěných výsledků rozhodnout o přijetí či odmítnutí projektu, resp. rozhodnout která z uvažovaných investic je pro subjekt ekonomicky nejvýhodnější.

Mezi základní a nejvíce používaná hlediska patří faktor času. Na základě toho, zda metody berou v úvahu časovou hodnotu peněz, rozlišujeme:

  • statické metody – zcela opomíjejí faktor času a jeho vliv na hodnotu peněz. Díky tomu se vyznačují jednoduchostí a rychlostí výpočtu. Jsou používány v takových případech, kdy má investice krátkou dobu ekonomické životnosti a diskontní sazba odvozená z kapitálové struktury podniku je velmi malá. Za těchto podmínek je abstrahování od časového faktoru přípustné, avšak ne zcela správné, neboť může dojít ke zkreslení výsledného ekonomického efektu a k nesprávnému rozhodnutí. Přes tyto své nedostatky mohou sloužit pro první předběžné výpočty.
  • dynamické metody – přihlížejí k působení faktoru času a částečně i k faktoru rizika. Oba dva faktory jsou zohledněny v diskontní sazbě, která se používá pro aktualizaci všech vstupních dat. Tyto metody by měli být používány pro hodnocení investic s delší dobou ekonomické životnosti, neboť zaručují, že nedochází k zásadnímu zkreslení kapitálových výdajů nebo peněžních příjmů vlivem času.

Jiným hlediskem, použitým jak u koncového zákazníka, tak u podnikatelského subjektu pro třídění metod mohou být finanční kritéria:

nákladové kritérium – metody, u nichž jako kritérium hodnocení vystupuje očekávaná úspora nákladů

kritérium ve formě peněžních toků – kritériem hodnocení je očekávaný celkový peněžní tok z investičního projektu

Můžeme konstatovat, že metody, které jsou založeny na kritériu ve formě peněžních toků a respektují zároveň časovou hodnotu peněz, jsou v dnešní době považovány za nejvhodnější pro hodnocení investic a také se v praxi dostávají do popředí v používání.

Příklad ekonomické analýzy

009991o3

Obr. 2: Vizualizace RD (Zdroj: Thermo plus – projektový ateliér)

Uvažovaný objekt je rodinný dům, tepelná ztráta objektu 10 kW, místo instalace Liberec, nízkoteplotní otopná soustava. Objekt je obýván 4 osobami, spotřeba TUV cca 50 l osoba/den.

Tabulka 1 obsahuje popis instalačních nákladů (cena pořízení) a předpokládaných ročních nákladů na provoz (současné ceny, provoz domácnosti je ovlivněn sazbou na elektřinu (D 45d pro elektrokotel, D 02d pro plyn, D 56d pro tepelné čerpadlo), náklady vždy obsahují platbu rezervovaný příkon (za jistič) (3×20–25 A)) a v případě plynového kolte také měsíční paušální platbu a pravidelnou revizi.

tabulka1

Co je to Cash flow?

Čistá současná hodnota je metoda hodnocení investice, která za ekonomický efekt z investice považuje peněžní tok z projektu.

Pro účely této a citlivostní analýzy zavedeme pojem eskalační index, který zohledňuje předpokládaný růst cen vstupů, tj. cen energií. Předpokládáme, že růst ceny jedné komodity, např. elektřiny povede v dlouhém období k růstu ceny plynu a naopak.
Eskalační index má hodnotu 1 = zachování současných cen
Eskalační index má hodnotu 1,05 = předpokládaný růst cen vstupů

tabulka2
Graf 1: Roční náklady, stávající cena energií, horizontální osa roky, vertikální tisíce Kč, varianta eskalační index = 1 (nepředpokládáme růst cen vstupů) (Zdroj: AC Heating)

tabulka3
Graf 2: Roční náklady, předpoklad růstu cen energií 5 % ročně (Zdroj: AC Heating)

Tyto grafy poskytují dobrý obrázek k porovnání počáteční investice a ročních nákladů – tč je nejdražší zdroj, má nejnižší provozní náklady. Další úhel pohledu nám poskytnou následující grafy, které zohledňují porovnání rozdílu nákladů mezi jednotlivými variantami. Jedná se o porovnání variant elektrokotel a tepelné čerpadlo resp. plynový kotel a tepelné čerpadlo.

Připojuji též informaci o prosté době návratnosti investice. Opět porovnáme scénář stávající ceny energií a jejich očekávaný 5% růst.

tabulka4
Graf 3: CF Analýza – porovnání tč vs. elektrokotel a tč vs. plynový kotel, stávající ceny energií (Zdroj: AC Heating)

tabulka5
Graf 4: CF Analýza – porovnání tč vs. elektrokotel a tč vs. plynový kotel, předpoklad růstu cen energií 5 % ročně (Zdroj: AC Heating)

Prostá doba návratnosti v případě viz Graf 3 činí cca 6,6 let vůči plynu a 5,6 roku vůči elektrokotli.

V reálnějším případě viz Graf 4 je prostá doba návratnosti cca 5,8 roku vůči plynu a 5,0 roku vůči elektrokotli.

Zhodnocení investičního záměru

Závěry ekonomické analýzy podporují tento investiční záměr. Výsledky CF analýzy i citlivostní analýzy prokázaly výhodnost projektu vůči změnám na úrovni vstupů, zejména s ohledem na předpokládaný nárůst cen vstupů (cena energií). Můžeme tedy, i s ohledem na fakt, že analýza obsahuje jisté zjednodušení a pracuje s přibližnými hodnotami, jednoznačně doporučit tento investiční projekt.

Individuální přístup

Technickému návrhu řešení konkrétní situace předchází jednání se zákazníkem. Cílem je vytvořit takový koncept, který bude přinášet maximální užitek investorovi. Zde přichází v úvahu využít modulární koncepce tepelného čerpadla Convert AW. Představte si následující situaci:

Stávající RD, 2 dospělí lidé, očekávají příští rok přírůstek do rodiny, tepelná ztráta z projektu (ověřena spotřebou) 8 kW, vytápěn elektrokotlem 15 kW, všude radiátory (nízkoteplotní), zánovní elektrický bojler, v blízké budoucnosti majitelé plánují instalaci bazénu.

Není třeba pořizovat jednotku „all in one“ zákazník přeci již elektrokotel = záložní/bivalentní zdroj má. Zásobník TUV mu zatím s přihlédnutím ke spotřebě (2 dospělí lidé) stačí, navíc je zánovní. Pro první nabídku stačí tepelné čerpadlo Convert AW14 a regulace xCC pro řízení topení a ovládání stávajícího elektrokotle. Do projektové dokumentace připravíme podklady k dalšímu plánovanému rozšíření (sezonní bazén, celoroční ohřev TUV) tak, aby budoucí doplnění představovalo co nejmenší úpravy/náklady. S očekávanou zvýšenou spotřebou v kompletní rodině dojde k výměně bojleru za typ vhodný pro součinnost s tepleným čerpadlem. Mezi další náklady budou zahrnuty cena zásobníku, minimalistické topenářské připojení a upgrade regulace na variantu xCC Family. Za rok bude proveden upgrade na variantu xCC Comfort pro ohřev bazénu. Možnost nákladového a časového rozdělní realizací jednotlivých částí systému.

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují výši úspor u tepelného čerpadla je právě onen řídicí systém, kterým je dané tepelné čerpadlo vybaveno.

Tepelná čerpadla řady Convert AW s nadstavbovou regulací xCC byla navržena tak, aby vyhověla i těm nejnáročnějším požadavkům.

Zkušenosti našich zákazníků

Mnoho našich zákazníků nás kontaktuje na základě osobního doporučení přátel, rodiny, kolegů, kteří již s provozem tepelného čerpadla Convert AW mají osobní zkušenost. Velmi rádi se vám budeme individuálně věnovat. Jsme plně přístupni vašim podnětům, zejména s ohledem na technické porovnání navržených variant a jejich ekonomické zhodnocení.
Zajímá Vás toto téma blíže? Jsme pro Vás plně k dispozici na telefonu, mailu nebo nám můžete zaslat poptávku přes náš webový formulář. Rádi se Vám budeme kdykoliv věnovat.